Algemene voorwaarden & Privacy Policy

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Babyhappinez en de afnemer (consument of zakelijk) tenzij Babyhappinez uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden.
 2. In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Babyhappinez en de koper voordoet die niet in deze algemene voorwaarden staat geschreven, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 3. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor de toekomstige transacties worden ontleend.
 4. Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

Identiteit ondernemer

Naam ondernemer: Babyhappinez
E-mail: info@babyhappinez.com
KvK-nummer: 68351259
BTW-ID: NL002364557B84

Prijzen en aanbiedingen

 1. Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
 2. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Babyhappinez bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.
 3. Babyhappinez kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Verzendkosten

 1. De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen €2,32 bij postzegelpakketten, €4,78 bij pakketen van brievenbusformaat en €6,65 bij normale pakketten. De verzendkosten van alle pakketen hangen af van het gewicht en de grootte van de bestelling.
 2. De verzendkosten die bij verzendingen binnen België bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen €4,95 bij pakketten tot 100 gr,
  €7,74 bij pakketen tussen de 100 – 350 gr en €10,29 bij pakketen van meer dan 350 gr.

Leveringen

 1. Babyhappinez streeft er naar om alle bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 2. Babyhappinez is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondige levertermijnen.
 3. Babyhappinez neemt de grootste zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Babyhappinez worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.
 4. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 werkdagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
 5. Babyhappinez is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post- en pakketbezorgers
 6. Babyhappinez is niet aansprakelijk voor de kwijtraking van pakketen die zijn verzonden zonder track & trace.
 7. Bij het plaatsen van uw bestelling dienst u zelf zorg te dragen voor de vermelding van het juiste afleveradres. U wordt geacht deze gegevens bij iedere bestelling op juistheid te controleren en ze waar nodig aan te passen. Babyhappinez kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de bestelling op een onjuist adres, wanneer dit het gevolg is van typefouten en/of het invullen van onjuiste gegevens door de klant. 

Betalingsmogelijkheden

 1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 2. Het verschuldigde bedrag kan worden betaald via IDEAL of PayPal. Babyhappinez accepteert IDEAL of PayPal betalingen van Nederlandse banken & Bancontact van Belgische banken.

Reclamatie & retourneren

 1. Babyhappinez doer er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te bekijken. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen of niet compleet zijn, dan dient u Babyhappinez hiervan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, per e-mail op de hoogte te stellen. Na de 14 dagen vervalt het recht op herroeping.
 2. Babyhappinez zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de koper en op de best mogelijke manier op te lossen. Uitzondering op het retourbeleid zijn de gepersonaliseerde producten. De gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geretourneerd.
 3. De verzendkosten van de retournering komen te allen tijde voor rekening van de koper. De kosten voor ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op uw terugbetaling.
 4. Het retour sturen van een product is voor risico van de koper. 

Pre-order

 1. Babyhappinez verzend pre-order producten zodra deze binnen zijn gekomen. Dit kan enkele weken duren. 

Aansprakelijkheid

 1. Babyhappinez aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Babyhappinez.
 2. De aansprakelijkheid van Babyhappinez is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Babyhappinez, van het personeel en de producten van Babyhappinez voor alle schade, van welke aard dan ooke, direct of indirect, wordt uitgesloten. Babyhappinez is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Babyhappinez, dan wel tussen Babyhappinez en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Babyhappinez is Babyhappinez niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Babyhappinez. 

Overmacht

 1. Babyhappinez is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Babyhappinez geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Babyhappinez niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Babyhappinez heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Babyhappinez het recht de overeenkomst zonder enige verplichtingen tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

Privacy

 1. Babyhappinez respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
 2. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.
 3. Naast het uitvoeren van de bestelling zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantenrelatie met u.


  Mollie

  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

  Bewaartermijn 
  Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

  Google Analytics
  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken zodat wij onze diensten eventueel te kunnen verbeteren. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

  Wijzigingen in het privacybeleid
  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente ver6

Volg ons op Instagram

 

 

Winkelwagen
×